וםיתורש

יופיצ
הפקה יתבבש אל הז םימסק?חילצי ללכב הפקה םורגי הז .הפקה יריחמ תא ןכרצה ,תרושקתה תותשרב םימייקש
םוקיש
הפקה יתבבש אל הז םימסק?חילצי ללכב הפקה םורגי הז .הפקה יריחמ תא ןכרצה ,תרושקתה תותשרב םימייקש
םוטיא
הפקה יתבבש אל הז םימסק?חילצי ללכב הפקה םורגי הז .הפקה יריחמ תא ןכרצה ,תרושקתה תותשרב םימייקש
ץופישו היינב
הפקה יתבבש אל הז םימסק?חילצי ללכב הפקה םורגי הז .הפקה יריחמ תא ןכרצה ,תרושקתה תותשרב םימייקש

תודוא

מ“עב םוקישו הינב ישיבא

פקה יתבבש אל הז םימסק?חילצי ללכב סקיפוק םא עדוי ימו םיפינס תואמ תריגסל םורגי הז .הפקה יריחמ תא דירוהל םיכירצ ונחנאש בושחי ןכרצה ,תרושקתה ללגבש .הפק סוכל לקש 12 לש ריחמל התיה סטאנוד ןקנאד לע םג רתי תובהלתה הפ שי הפקה תותשרב םימייקש םיפינס יפוקנ הפקה יתבבש אל הז םימסק?חילצי ללכב סקיפוק םא עדוי ימו םיפינס תואמ תריגסל םורגי הז .הפקה יריחמ תא דירוהל םיכירצ ונחנאש בושחי ןכרצה ,תרושקתה ללגבש .הפק סוכל לקש 12 לש ריחמל התיה סטאנוד ןקנאד לע םג רתי תובהלתה הפ שי הפקה תותשרב לש ריחמל היצמיטיגל הד הרצונש אוה הז ,יתוא דירטמש המ םינוילימ חיוורמ דחא לכ ךותו היצמיטיגל הד הרצונש אוה הז ,יתוא דירטמש המ םינוילימ חיוורמ דחא לכ ךותו תותשרב םימייקש םיפינס יפוקנ סטאנוד ןקנאד לש
דוע ארק